12.03.2018. Javni poziv se raspisuje u okviru projekta “Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga” (u daljem tekstu: projekat) koji se realizije u okviru programa "Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji".
Opšti cilj projekta jeste da se doprinese poboljšanju ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima sa teritorije Šumadijskog i Kolubarskog okruga.
Specifični cilj projekta je razvoj modela podrške ekonomskom i društvenom osnaživanju žena koje su već angažovane u delatnostima: pružanja usluga seoskog turizma, proizvodnji domaćih prehrambenih proizvoda i izradi proizvoda starih zanata.
Opšti cilj javnog poziva jeste unapređenje poslovanja tržišno već potvrđenog ekonomskog delovanja žena kroz nabavke opreme koje će biti direktno uključena u proces proizvodnje.
Finansijska sredstva se dodeljuju domaćinstvima u ruralnim područjima na teritoriji Šumadijskog i Kolubarskog upravnog okruga koja se bave proizvodnjom domaće hrane i starim zanatima, a čiji su nosioci ekonomskih aktivnosti ženskog pola.
Ukupno raspoloživa finansijska sredstva u okviru projekta iznose 48.000,00 švajcarskih franaka.
Ukupna bespovratna sredstva koja se dodeljuju po pojedinačnoj prijavi iznose najviše 2.040,00 švajcarskih franaka, uz obavezno sufinansiranje od strane korisnika sredstava od najmanje 15% ukupne vrednosti investicije.
Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju osobe ženskog pola:
1) kojima je pretežna delatnost proizvodnja domaće hrane ili/i izrada proizvoda starih zanata;
2) koje ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

 •  da su vlasnici poljoprivrednog gazdinstva ili
 • da su nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili
 • da su vlasnici registrovane preduzetničke radnje.

3) da žive u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog upravnog okruga.
Jedno lice se može prijaviti sa samo jednom prijavom za dodelu finansijskih sredstava.
Prilikom konkurisanja neophodno je dostavili sledeću dokumentaciju:

 1. Prijavni formular za dodelu bespovratnih sredstava;
 2. Dokaz da je kandidat vlasnik ili nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili da je vlasnik registrovane preduzetničke radnje (rešenje o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, vlasnički list ili izvod iz APRa);
 3. Izjava o sufinansiranju projekta sa jasno iskazanom vrednošću sufinansirajućih sredstava;
 4. Fotokopija lične karte;
 5. Dokaz o stečenom obrazovanju (fotokopija diplome);
 6. Profaktura od dobavljača opreme;
 7. Fotokopije ranije potpisanih ugovora o saradnji sa pravnim licima (ukoliko postoje);
 8. Fotokopije dobijenih sertifikata sa završenih kurseva/obuka (ukoliko postoje);
 9. Fotokopije nagrada, priznanja (ukoliko postoje);
 10. Ukoliko je kandidatkinja članica udruženja ili grupacije, dostaviti fotokopiju dokaza članstva;
 11. Dokaz o učešću na sajmovima i drugim manifestacijama.

Prilikom odlučivanja, prednost će imati kandidati koji su u prethodnom periodu već pohađali obuku za započinjanje sopstvenog posla u organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja ili Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe, prednost prilikom dodele finansijskih sredstava će imati kandidati do 35 godina starosti.
Prijave sa pratećom dokumentacijom možete dostaviti lično ili poštom na sledeću adresu:
Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Kralja Petra I 22, 34 000 Kragujevac
Ili  elektronskim putem na mejl adresu  officekg@redasp.rs

sa naznakom: Za projekat „Unapređenje ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima Šumadijskog i Kolubarskog okruga”

Konkurs je otvoren 7. marta 2018, a krajnji rok za dostavu prijava je 26. mart 2018. godine do 12 časova. 

Prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Dokumentaciju javnog poziva možete preuzeti ovde

Za sve dodatne informacije prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti na telefon: +381  034/302-701 ili elektronskim putem na officekg@redasp.rs .

 

09.03.2018. Danas su u opštini Batočina prvih šestoro penzionera koje je nasumično odabrala centrala PIO fonda dobili svoje penzionerske kartice, koje su svojevrsna identifikacija penzionera, ali i sredstvo za ostvarivanje različitih pogodnosti u trgovini, zdravstvu, prevozu, raznim kulturnim dešavanjima, itd...
Ono što je važno napomenuti da će SVI BATOČINSKI PENZIONERI, njih oko 2500, DOBITI OVE KARTICE U NAREDNIH NEKOLIKO MESECI, i da će opština Batočina omogućiti zajedno sa lokalnim ustanovama i društveno odgovornim preduzetnicima da se kartice mogu koristiti u punom obimu.

           

Kartice su svečano uručili direktor filijale PIO fonda Kragujevac Miodrag Mija Nikolić, predsednik opštine Batočina Zdravko Mladenović i predsednik Skupštine opštine Batočina Branislav Pavlović.

 

08.03.2018. Skupština opštine Batočina održala je danas prvo ovogodišnje, a sedamnaesto ukupno zasedanje. Na početku zasedanja odbornicima je prezentovan poslerevizioni izveštaj Državne revizorske institucije, koji je ovaj državni organ doneo nakon odazivnog izveštaja opštine Batočina na Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa opštine Batočina za 2016.godinu. Prezentujući izveštaj predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović je naveo njegove najznačajnije delove, naglasivši da je konačni izveštaj poslovanja opštine Batočina pozitivan.

           

Nakon toga, odbornici su usvojili odluku o I izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Batočina za 2018. godinu. Kao predlagač, Mladenović je naveo da su osnovni razlozi za izradu rebalansa umanjenje prihoda od komunalnih taksi za korišćenje prostora na javnim površinama, kao i deo koji se odnosi na sredstva za izradu primarne distributivne mreže vodovoda u Brzanu. U ostalom delu budžet je ostao isti, a izvršena je samo preraspodela po pozicijama.
Većinom glasova za direktora Doma zdravlja Batočina je imenovana Dr Ana Aničić, specijalista opšte medicine iz Batočine. Dr Aničić je do sada obavljala funkciju vršioca dužnosti direktora, a imenovana je na period od četiri godine i to nakon što je Upravni odbor Doma zdravlja Batočina sproveo javni konkurs za izbor direktora.
Lokalni parlament je, isto kao i Opštinsko veće opštine Batočina u ponedeljak, dao saglasnosti na Izveštaje o radu i finansijske izveštaje budžetskih korisnika opštine Batočina za 2017. godinu, koje su odbornicima prezentovali direktori ovih institucija.
Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Batočina usvojena je jednoglasno. Ovom odlukom utvrđuju se minimalni iznosi koje su vlasnici posebnih delova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada dužni izdvajati na ime tekućeg, kao i investicionog održavanja zgrada koje se nalaze na teritoriji opštine Batočina, kao i minimalne naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrada u slučaju postavljanja profesionalnog upravnika od strane lokalne samouprave kao vid prinudne mere.
Kao osnova za formiranje opštinskog pravobranilaštva, usvojena je Odluka o opštinskom pravobranilaštvu opštine Batočina. Razlog za donošenje ove odluke je sadržan u zakonskoj obavezi opštine da donese odluku o uređenju i organizaciji opštinskog pravobranilaštva koje će obavljati poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine Batočina.
Jednoglasno je usvojena i odluka kojom se povećava osnovni kapital Javnog preduzeća „Lepenica Batočina“ iz Batočine, kojom se povećava osnovni novčani kapital ovog preduzeća za 7 miliona dinara, a sve u cilju obezbeđivanja efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja komunalnih usluga od značaja za ostvarivanje životnih potreba fizičkih i pravnih lica sa teritorije opštine Batočina, odnosno omogućava se lokalnom komunalnom preduzeću nabavka neophodnih mašina i sredstava za rad.
Takođe, u cilju obezbeđivanja uslova za bolje funkcionisanje i pružanje zdravstvene zaštite, Domu zdravlja je na korišćenje dato putničko vozilo opštinske uprave Ford Tourneo, na period od pet godina, bez naknade.

 

23.02.2018. Kao jedna od mera u cilju sprovođenja preventivnih aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja i unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, koje je usvojio Savet za bezbednost saobraćaja na putevim opštine Batočina, predviđena je dodela besplatnih auto sedišta. Tim povodom danas je u sali Skupštine opštine Batočina održana prva dodela besplatnih auto sedišta. Dodeljeno je 80 sedišta, koje je roditeljima najmlađih stanovnika naše opštine svečano predao Zdravko Mladenović, predsednik opštine Batočina.

           

Obraćajući se prisutnima, Mladenović je istakao da ova akcija predstavalja ulaganje u bezbednost najmladjih, a da je nastala kao rezultat pozitivne politike koju sprovodi opštinsko rukovodstvo. Takođe, on je naveo da je to samo jedna od mera podrške koje opština Batočina pruža deci sa teritorije naše opštine i naglasio da će se nastaviti sa ovom praksom i u narednim godinama, a da će pored toga nastojati da se obezbede još neke pogodnosti najmlađim meštanima naše opštine.
Da podestimo, pravo na dodelu besplatnih dečijih auto sedišta imaju roditelji, staratelji, hranitelji i usvojitelji dece rođene  u 2017. i 2018. godini, kao i porodice dece trećeg i kasnijeg reda rodjenja, rođene u 2015. i 2016. godini sa područja opštine Batočina.
Zahtev za dodelu auto sedišta može se preuzeti sa sajta opštine Batočina www.sobatocina.org.rs, ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Batočina.
Zahtev sa potrebnom dokumentacijom lično ili putem pošte podnosi se na sledeću adresu opština Batočina, ul. Kralja Petra I br. 32, 34227 Batočina - Savet za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Batočina.

 

23.02.2018. Juče je sala SO Batočina bila mala da prime sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače naše opštine koji su se i ovog puta masovno odazvali da prisustvuju predavanju koje je organizovao sektor za poljoprivredu opštine Batočina. Predavanju je prisustvovao i pomoćnik predsednika za poljoprivredu Nebojša Milosavljević, koji je pozdravio predavače, a poljoprivrednicima poželeo uspešan rad i rodnu godinu. Pre početka predavanja, prisutni su upoznati da je budžet za poljoprivredu ove godine ponovo uvećan i da će već od aprila svi poljoprivrdnici biti upoznati sa merama za podsticaje koje će i ove, kao i prethodne dve godine, moći da koriste putem subvencija preko konkursa koji raspisuje Opštine Batočina.

           

Kao i svake godine, zimski meseci su ostali rezervisani za edukaciju i sticanje novih znanja ali i upoznavanje sa inovacijama u poljoprivredi, kako bi poljoprivrednici u mesecima koji su pred nama implementirali stečena iskustva na svojim poljima i unapredili svoju ratarsku proizvodnju.
Osim sa već postojećim, prisutni su bili u prilici da se upoznaju sa novim hibridima svih ratarskih kultura koje se gaje kod nas, njihovim prednostima i manama, ali preporukama za setvu u godinama kada suša postaje sve veći problem. Uporedo sa preporukama za setvu, poljoprivrednici su od stručnjaka iz oblasti zaštite bilja mogli čuti kako, kada i u koje vreme je najpogodnije tretirati određene kulture adekvatnim preparatima, kako bi i prinosi bili sigurni i stabilni, ali  i kako da se spreče greške koje često nastaju u neadekvatnom tretmanu hemijskim sredstvima.

 

06.02.2018. Obaveštavaju se roditelji, staratelji, hranitelji i usvojitelji dece rođene  u 2017. i 2018. godini sa područja opštine Batočina, da će opština Batočina vršiti dodelu dečijih auto sedišta, a u cilju sprovođenja preventivnih aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja i unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju na putevima opštine Batočina. Takođe, pravo na besplatno auto sedište imaju i porodice dece trećeg i kasnijeg reda rodjenja, rođene u 2015. i 2016. godini.
Potrebno je da roditelji, staratelji, hranitelji i usvojitelji sa područja opštine Batočina podnesu Zahtev za dodelu auto sedišta uz potvrdu o prebivalištu za dete, fotokopiju ličnih karata roditelja i izvod iz matične knjige rođenih za dete.
Zahtev za dodelu auto sedišta može se preuzeti sa sajta opštine Batočina www.sobatocina.org.rs, ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Batočina.
Zahtev sa potrebnom dokumentacijom lično ili putem pošte podnosi se na sledeću adresu opština Batočina, ul. Kralja Petra I br. 32, 34227 Batočina - Savet za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Batočina.
Dodela sedišta će se obaviti nakon prikupljenih zahteva, o čemu će podnosioci zahteva biti naknadno obavešteni.

 

22.01.2018. Obaveštavaju se meštani opštine Batočina da će se u utorak 23. januara 2018.god. u periodu od 5h do 24h izvoditi radovi na magistralnom cevovodu i da će u tom periodu biti obustavljeno snabdevanje vodom.
Prilikom puštanja vode u utorak kasno uveče može doći do blagog zamućenja pa je potrebno vodu ispustiti dok se ne izbistri.
Do potpune stabilizacije u vodosnabdevanju doći će u toku narednog dana, u sredu 24. januara 2018.godine.
Mole se potrošači da obezbede vodu za neophodne potrebe.

Saopštenje JKP „Vodovod i kanalizacija“ možete preuzetu na linku ispod.
Saopštenje.

 

29.12.2017. Tradicionalni novogodišnji prijem, danas je organizovan u sali Skupštine opštine Batočina. U prisustvu velikog broja zvanica iz batočinskog javnog života, svečanost je otvorio i dobrodošlicu gostima poželeo, predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović. 
Pozdravljajući prisutne on je naglasio da je ova godina bila uspešna i da su stvari postavljene na zdrave noge.

           

- Lično sam zadovoljan postignutim, mi danas na budžetu imamo više desetina miliona dinara koje prenosimo u 2018.godinu i kompletne finansije su stabilizovane. Tu svakako nećemo stati, sada se polako posvećujemo razvoju, to je ono što je ključno za sve nas. Imamo pomoć države, koja je prepoznala naše potrebe i u narednoj godini nas očekuju veliki projekti, velika ulaganja, pre svega u infrastrukturi i stvaranju novih radnih mesta, istakao je Mladenović i poželeo prisutnima puno sreće, zdravlja i uspeha na ličnom i profesionalnom planu.

 

28.12.2017. “Grah group” kao društveno odgovorna kompanija donirala je troja vrata koja su zamenjena na toaletima u Predškolskoj ustanovi “Poletarac” u Batočini. Potpisivanju ugovora su prisustvovali ispred preduzeća Grah group, generalni direktor Aca Zlatić, komercijalni direktor Miloš Petrović, tehnički direktor Predrag Mijačić, direktorka PU “Poletarac” Mirjana Stajić i ispred osnivača ustanove Nenad Milić, zamenik predsednika Skupštine opštine Batočina.
Deca su se donatorima zahvalila uramljenim crtežom sa temom "Moji drugari i ja u vrtiću".

 

15.12.2017. Skupština opštine Batočina je danas, na svom šesnaestom po redu zasedanju usvojila, Odluku o budžetu opština Batočina za 2018.godinu. Ukupni prihodi i rashodi budžeta iznose 585.280.530,22 dinara od čega je iz sopstvenih prohoda 382 miliona dinara, a 203 miliona iz drugih izvora. Obrazlazući novi budžet predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović je detaljno prikazao planirane prihode i rashode i posebno stavio akcenat na kapitalne projekte planirane za naredne tri godine. On je naveo da budžet predstavlja početak rešavanja ključnih problema i kao dva prioriteta opštine naveo rešenje problema vodosnabdevanja u celokupnoj opštini i pokušaj privlačenja novih investitora, a od kapitalnih projekata planiranih za sledeću godinu naveo novi most na Lepenici, novu zelenu pijacu i izgradnju pristupnih saobraćajnica u industrijskoj zoni „Brzan“. Treba napomenuti da je novim budžetom predviđeno povećanje novčane pomoći za novorođenčad i to sa 12 na 15 hiljada dinara

Skupština je prethodno usvojila Odluku o III izmeni i dopuni odluke o budžetu za 2017. godinu. Rebalansom je budžet uvećan za 100 miliona dinara, jer je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima odobrila sredstva za realizaciju projekta izgradnje primarne distributivne mreže vodovoda za naselje Brzan. Mladenović je prilikom obrazlaganja rebalansa istakao da je vršena preraspodela po pozicijama, i da je lično zadovoljan izvršenjem budžeta, te da su u 2017. godini stvari postavljene na zdrave noge.
Skupština je većinom glasova usvojila program poslovanja JP „Lepenica Batočina“ iz Batočine za 2018. godinu, kao i srednjoročne i dugoročne planove poslovanja ovog preduzeća.
Jednoglasno je usvojena Odluka o mesnim zajednicama, kojom se utvrđuje način izbora Saveta mesnih zajednica, postupak izbora organa kao i druge bitne stvari neophodne za funkcionisanje mesnih zajednica.
Odbornici su usvojili i Odluku o izmeni i dopuni statuta opštine Batočina, kao i izmene odluka o lokalnim administrativnim i komunalnim taksama.

 

10.12.2017. Opština Batočina je ponovo, nakon dužeg niza godina, uvela praksu stipendiranja naših mladih meštana. Naime, nakon sprovedenog javnog konkursa pravo na opštinsku stipendiju ostvarilo je po šestoro učenika i studenata i troje sportista sa teritorije opštine Batočina. Tim povodom, sinoć je u svečanoj sali Skupštine opštine Batočina održano simbolično uručenje rešenja učenicima i studentima i potpisivanje ugovora sa sportistima.

Dobitnike stipendija je pozdravio i prisutnima se obratio Zdravko Mladenović, predsednik opštine Batočina. „Lokalna samouprava je prepoznala potrebu ulaganja u mlade i uspešne, želeli smo da Vam na neki način olakšamo školovanje i nadam se da će svima Vama to puno značiti, a da će se, dugoročno gledano, opštini Batočina to vratiti kroz povećan broj kadrova i stručnjaka“, rekao je Mladenović i naveo da će se lokalna samouprava truditi da sledeće godine taj broj stipendija bude veći.

 

01.12.2017. Plan generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave naseljeno mesto Batočina usvojen je danas, većinom glasova, na 15. sednici Skupštine opštine Batočina. Skupština je ovaj strateški dokument usvojila nakon sprovedenog postupka javnog uvida i otklonjenih primedbi, kao i dobijenog pozitivnog mišljenja Saveta za urbanizam SO Batočina. Plan je izradio Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje ,,Juginus“ doo Beograd, a njime se određuje dugoročna projekcija razvoja i  prostornog uređenja područja u obuhvatu plana generalne regulacije, kao i pravila regulacije, uređenja i građenja, a takođe se i stvaraju planski uslovi za nastavak izgradnje autoputa kroz Batočinu.

           

Izveštaj Državne revizorske institucije o reviziji konsolidovanih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Batočina za 2016.godinu, prezentovan je odbornicima, na osnovu zakona. Govoreći o izveštaju predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović je rekao da je mišljenje o poslovanju opštine i direktnih budžetskih korisnika pozitivno i posebno istakao da je u toku postupka revizije sprovedeno 65 mera ispravljenja.
Skupština je jednoglasno usvojila Odluku o otuđenju građevinskog zemljišta ponuđaču "WEX group" doo Novi Sad, na osnovu koje će beloruski gigant u proizvodnji poljoprivrednih mašina Gomseljmaš u industrijskoj zoni „Brzan“ izgraditi poslovni pogon.Na predlog Opštinskog veća opštine Batočina, takođe jednoglasno, usvojena je Odluka o prihvatanju predloga za promenu Statuta opštine Batočina u odredbama koje se odnose na nadležnost i organizaciju organa Opštine, u odredbama koje se odnose na uslove za postavljenje lica u organima Opštine, u odeljku koji se odnosi na mesnu samoupravu, radi usklađivanja sa novodonetim i izmenjenim zakonima. Nakon toga usvojena je i Odluka o pristupanju promeni Statuta opštine Batočina i formirana tročlana komisija za izradu nacrta Odluke o promeni Statuta opštine Batočina.

 

30.11.2017. Opštinsko veće opštine Batočina je na sednici održanoj u ponedeljak usvojilo Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Batočina. Tom odlukom je umanjena cena poreza za poljoprivredno i šumsko zemljište i to za poljoprivredno zemljište sa 36,09 na 35,14, a za šumsko sa 34,83 na 22,85 dinara po kvadratnom metru.
Pored toga, jednoglasno je usvojena i prosleđena skupštini na razmatranje Odluka o usvajanju Plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave za naseljeno mesto Batočina. Ovim dokumentom stvaraju se planski uslovi za nastavak radova za izgradnju autoputa kroz Batočinu.

Državna revizorska institucija je dostavila Izveštaj o reviziji konsolidovanih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Batočina za 2016.godinu i on je prezentovan članovima Veća, što će takođe biti urađeno i na sutrašnjoj sednici SO Batočina.

 

03.11.2017. Obaveštavaju se stanovnici Batočine da će se u nedelju vršiti raskopavanje trotoara u ulici Kralja Petra I, a sve u cilju vraćanje u prvobitno stanje puteva, trotoara i ostalih javnih površina koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na distributivnoj gasovodnoj mreži.
Završetak pomenutih radova, odnosno asfaltiranje trotoara u ulici Kralja Petra I, očekuje se u ponedeljak, a građani se mole za strpljenje i razumevanje.

 

02.11.2017. Većina nas se nerado seća davne 1999. godine, kada je Nato avijacija bombardovala tadašnju SR Jugoslaviju. Svakako da je jezivi zvuk sirene koji je građane obaveštavao o početku i kraju vazdušne opasnosti bio sastavni deo tih dana. Međutim, iako se sirene isključivo vezuju za najavu vazdušne opasnosti, njihova upotreba ima višestruku fukciju, pre svega kod pucanja i popuštanja brana i nasipa, poplava, požara, hemijskog i svakog drugog zagađenja, vojnih napada...
Iako postoji jasna zakonska obaveza da svaka jedinica lokalne samouprave mora da izgradi i održava sistem za uzbunjivanje, iz nepoznatih razloga to se ipak nije ispoštovalo, te je od ukupno dve sirene, pre par godina jedna bez remonta i atesta postavljena na neadekvatno mesto, dok se za drugu nije ništa znalo.

Opština Batočina je ove godine izdvojila sredstva iz budžeta za sanaciju i remont sistema za uzbunjivanje, i u saradnji sa MUP-om, Upravom za vanredne situacije iz Kragujevca, uspela da pronađe drugu i osposobi obe sirene, kao i da ih juče postavi na najadekvatnije moguće mesto, uz prethodnu saglasnost Sektora za vanredne situacije iz Beograda.
Građani opštine Batočina će od danas biti redovno i blagovremeno obaveštavani o periodičnim probama sirena, uz nadu da će se njihov zvuk isključivo tada čuti.

 

01.11.2017. Obaveštavaju se meštani opštine Batočine da se od danas vrši asfaltiranje i vraćanje u prvobitno stanje puteva, trotoara i ostalih javnih površina koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na distributivnoj gasovodnoj mreži. Za eventualne primedbe građani se mogu obratiti Opštinskoj upravi opštine Batočina.

 

20.10.2017. Skupština opštine Batočina je na današnjem, četrnaestom po redu, zasedanju usvojila većinom glasova Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Batočina za period od 01.01.2017. do 30.09.2017. Obrazlažući izveštaj predsednik opštine Batočina Zdravko Mladenović je istakao da su prihodi izvršeni u iznosu od 66%, a rashodi u iznosu od 52%, što za rezultat ima budžetski suficit, odnosno višak u opštinskoj kasi, u iznosu od 50.405.000 dinara. Takođe, većinom glasova usvojena je i odluka o drugom rebalansu budžeta, kojim su prihodi ostali nepromenjeni, a što se tiče rashoda izvršena je preraspodela po pozicijama što je bilo neophodno za rešavanje ključnih infrastrukturnih projekata.

Skupština je većinom glasova dala saglasnost na program korišćenja subvencija JP „Lepenica Batočina“ za 2017.godina. „U 2017.godini naše preduzeće teži tome da što manje opterećuje budžet osnivača, sa ciljem da se stvori jaka organizacija sa sopstvenim prihodima“, izjavila je Gorica Tanasijević, zaposlena u JP „Lepenica Batočina“, obrazlažući program, i naglasila da su u tekućoj godini subvencije opštine komunalnom preduzeću prepolovljene.
Lokalni antikorupcijski plan opštine Batočina za period 2017-2022.godina usvojen je jednoglasno, a cilj je jačanje otpornosti na nastanak  korupcije, na nepravilnosti i zloupotrebe javnih resursa, odnosno jačanju kapaciteta za zaštitu, zastupanje i ostvarivanje javnog interesa lokalne zajednice. LAP obuhvata 17 obalsti koje su najviše podložne korupciji i predviđa da se u narednom periodu donese paket odluka i pravilnika kako bi se mere predviđene u njemu realizovale.

 

06.10.2017. Opština Batočina je raspisala Javni poziv za dodelu podsticaja poljoprivrednicima sa teritorije opštine Batočina. Sredstva za podsticaje u poljoprivredi su obezbeđena iz budžeta opštine Batočina, u ukupnom iznosu od 6.800.000 dinara, što čini povećanje za 2 miliona u odnosu na prošlu godinu.

Javni poziv se odnosi na sledeće vrste podsticaja:
- Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje goveda). Iznos regresa za  reproduktivni materijal je 2.000,00 dinara po priplodnom grlu, a maksimalno 50.000,00 dinara po korisniku.
- Sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite. Intenzitet pomoći je 50% vrednosti kamate na poljoprivredni kredit. Iznos podsticaja po jedinici mere, tj. kamati je do 40.000,00 dinara u zavisnosti od vrednosti kamate, a maksimalni iznos podrške bez obzira na vrednost kredita i visinu kamate je 40.000,00 dinara po korisniku kredita. Obaveze korisnika kredita su naknade i troškovi u toku odobravanja i realizacije kredita, a iz budžeta opštine Batočina se sufinansira kamata na poljoprivredni kredit.
- Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka, hmelja i vinove loze. Iznos podsticaja za nabavku novih ili obnavljanje postojećih proizvodnih i matičnih zasada voćaka i vinove loze iznosi 100% vrednosti sadnice, odnosno maksimum 60.000,00 dinara (bez PDV-a) po korisniku.
- Nabavka opreme i/ili materijala za povrtarsku proizvodnju i proizvodnju jagodastog voća, kao i rasadničarsku proizvodnju i cvećarstvo u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru (nabavka visoko kvalitetnih višegodišnjih, višeslojnih folija). Iznos podsticaja za nabavku visoko kvalitetnih višegodišnjih, višeslojnih folija iznosi 50% vrednosti kupljene folije, odnosno maksimum 40.000,00 dinara (bez PDV-a) po korisniku.
- Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Iznos regresa za polise osiguranja od šteta na usevima, plodovima, višegodišnjim zasadima, rasadnicima i životinjama iznosi 100% vrednosti polise osiguranja, odnosno maksimum 30.000,00 dinara (bez poreza) po korisniku.
-Podsticaji za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu. Iznos podsticaja za mere sprovođenja odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu iznosi 100 % realizovanih mera. Pravo na podnošenje zahteva imaju sve Osnovne odgajivačke organizacije sa teritorije opštine Batočina.
-Podsticaji za informativne aktivnosti: sajmovi, izložbe, manifestacije, studijska putovanja. Iznos podsticaja za  informativne aktivnosti su 100% vrednosti mere (bez PDV-a), a
Pravo na učešće po javnom pozivu imaju sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji opštine Batočina, registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu u 2017. godini. Sredstva se odobravaju korisnicima koji ispunjavaju uslove, redom na osnovu podnetih kompletnih zahteva, do utroška raspoloživih sredstava ili do kraja 2017. godine, a rok za podnošenje zahteva je od 01.10.2017. do 31.10.2017. godine, osim za sadnice, gde je rok za podnošenje zahteva do 30.11.2017. godine.
Zahteve i izjavu kojom se priznaje da investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, korisnici mogu da preuzmu u zgradi Opštinske uprave Batočina u Kancelariji za poljoprivredu ili na sledecem linku...dokumentacija za preuzimanje
Sve dodatne infomacije i objašnjenja mogu se dobiti u Kancelariji za poljoprivredu ili na telefon 034/6841-208 lokal 15.

 

22.09.2017. „Svaka kuća, da bi bila stabilna i otporna na različite potrese i spoljašnje uticaje mora da bude sa dobrim i zdravim temeljima. E, upravo to je ono što smo činili u prethodnih godinu dana, i mogu slobodno reći, dobrim delom i uspešno uradili. Postavili zdrave temelje za budućnost“, rekao je juče, povodom Dana opštine predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović, i dodao, „danas opština i bez trošenja desetina miliona dinara ima zdrav sport, a da ne trpe ni poljoprivreda, zdravstvo, prosveta ili kultura. Danas razmišljamo i radimo na tome kako da izgradimo sopstveni sistem vodosnabdevanja, da dovedemo nekog ozbiljnog investitora i drastično smanjimo nezaposlenost i da time ostavimo nešto veliko u amanet generacijama iza nas. To je jedino što nas zanima.“

Inače, svečana sednica Skupštine opštine Batočina održana je u prepunoj sali Kulturno-turističkom centru „Dositej Obradović“, u prisustvu velikog broja zvanica iz batočinske opštine, Šumadijskog i okolnih okruga, kao i gostiju iz prijateljske opštine Debrca u Makedoniji. Sednici su prisustvovali i državni sekretari u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak i Žikica Nestorović, kao i narodni poslanici Đorđe Kosanić i Goran Kovačević.
Sumirajući ostvarene rezultate u prethodnoj godini, Mladenović je akcenat stavio na stabilizaciji budžeta i ulaganjima u mlade i uspešne, i poželeo da se do sledećeg viđenja istim povodom podeli još više stipendija uspešnim učenicima i sportistima, dodeli još više subvencija mladim poljoprivrednicima, isplati još više dodataka porodiljama, i najvažnije, dobije zdrava pijaća voda iz sopstvenih izvorišta.

Ovo je sedamnaesti put da se, otkako su 2001. godine ustanovljene septembarske nagrade, zaslužnim pojedincima i kolektivima, koji su postigli zapažene rezultate, dodeljuju povelje i diplome „21. septembar“. U znak priznanja povelje „21. septembar“ su dobili  Policijska stanica Batočina, kao nagradu za uspešne rezultate u suzbijanju kriminala i ostvarenih najboljih rezultata na teritoriji Šumadijskog okruga; Srednja škola „Nikola Tesla“, povodom četrdeset godina rada; Udruženje za negovanje tradicionalne kulture „Šumadija“ iz Batočine, povodom sedamdeset godina postojanja i Odbojkaško sportsko udruženje „Sloga 2016“, zbog zavidnih rezultata ostvarenih u poslednjih godinu dana, dok su diplome „21. septembar“ dobili Nikola Milosavljević iz Batočine, student Pravnog fakulteta u Kragujevcu sa prosecnom ocenom 10,0 i Marko Milovanović iz Prnjavora, učenik osnovne škole i Jovana Trifunović iz Batočine, učenica srednje škole, đaci generacije u prethodnoj školskoj godini.
U muzičkom delu programa nastupili su članovi vokalno instrumentalne grupe Arhangeli iz Kragujevca.

 

20.09.2017. Nikola Nestorović, diplomirani pravnik iz Kragujevca, postavljen je danas za novog načelnika Opštinske uprave opštine Batočina, na 30. sednici Opštinskog veća opštine Batočina. Nestorović je postavljen na period od 5 godina, i to nakon ostavke prethodne načelnice Vesne Gajić.
Pored toga, članovi veća su jednoglasno usvojili Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Batočina za 2017. godinu, koji je usvojen nakon dobijene prethodne saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a kojim su predviđene subvencije poljoprivrednim proizvođačima u iznosu od 5,5 miliona dinara.

 

15.09.2017. Dr Ana Aničić, specijalista opšte medicine iz Batočine, imenovana je za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Batočina, do imenovanja direktora a najduže do šest meseci. Tako su većinom glasova, na današnjem zasedanju, odlučili odbornici Skupštine opštine Batočina. Aničićevoj je prethodno konstantovan prestanak dužnosti direktora, zbog isteka mandata.
Na početku, trinaestog po redu, zasedanja odbornici su usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Batočina za period od 01.01.2017. do 30.06.2017. Obrazlažući izveštaj, predsednik opštine Batočina Zdravko Mladenović je naveo da je u prvih šest meseci ove godine ostvaren budžetski suficit u iznosu od 33.695.000 dinara, da je bužet konsolidovan u potpunosti, ne postoje značajnija dugovanja, i generalno gledano nema većih odstupanja od onoga što je planirano. Mladenović je posebno istakao poređenje sa istim periodom prošle godine, i naglasio da su ove godine rashodi za 14 miliona dinara manji, a prihodi za 12 miliona dinara veći.

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Batočina usvojena je jednoglasno, a njome se uređuju opšta pravila kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Batočina. Odlukom se naročito određuje dozvoljeni nivo buke u korišćenju posebnih delova zgrade, kao i uslovi pod kojima se mogu obavljati određene privredne delatnosti u stambenoj zgradi, odnosno stambeno-poslovnoj zgradi, kako se vlasnicima stanova ne bi remetio mir u korišćenju stanova.
Povodom nastupajućeg dana opštine Batočina, skupština je usvojila i Odluku o dodeli „Septembarskih nagrada“ u 2017. godini, u znak priznanja za izuzetne rezultate i zasluge koji doprinose afirmaciji, ostvarenju razvoja i ukupnog napretka opštine Batočina. Na svečanosti povodom 21. septembra, Dana opštine Batočina, povelju „21. septembar“ će dobiti  Policijska stanica Batočina, kao nagradu za uspešne rezultate u suzbijanju kriminala i ostvarenih najboljih rezultata na teritoriji Šumadijskog okruga; Srednja škola „Nikola Tesla“, povodom četrdeset godina rada; Udruženje za negovanje tradicionalne kulture „Šumadija“ iz Batočina, povodom sedamdeset godina postojanja i Odbojkaško sportsko udruženje „Sloga 2016“, zbog zavidnih rezultata ostvarenih u poslednjih godinu dana, dok će diplome „21. septembar“ dobiti Nikola Milosavljević iz Batočine, student Pravnog fakulteta u Kragujevcu sa prosecnom ocenom 10,0 i Marko Milovanović iz Prnjavora, učenik osnovne škole i Jovana Trifunović iz Batočine, učenica srednje škole, đaci generacije u prethodnoj školskoj godini.
Većinom glasova usvojena je Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Batočina za 2017.godinu kao i Zaključak o usvajanju Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na području opštine Batočina za period od 01.01.2017. do 30.06.2017.

06.09.2017. Zakonom u ulaganjima, jedice lokalne samouprave su prepoznate kao jedan od subjekata podrške ulaganjima i privlačenju investicija. Takođe, značaj unapređenja investicionih lokacija, industrijskih i radnih zona, kao i braunfild lokaliteta prepoznat je kako u Regionalnoj strategiji održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja tako i u Lokalnim strategijama održivog razvoja lokalnih samouprava našeg regiona duž koridora X. U cilju efikasnijeg privlačenja investicija,  a nakon višemesečnih pripremnih aktivnosti, u Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja koja je kordinirala čitav proces, juče je obavljeno svečano potpisivanje Sporazuma o partnerstvu jedinica lokalne samouprave na "Unapređenju investicionih lokacija duž koridora 10".

Projekat objedinjuje teritorije opština Sviljanac, Lapovo, Batočina, Ćuprija i Paraćin a njegova realizacija doprineće budućem efikasnom funkcionisanju radnih / industrijskih zona, privlačenju investicija, ravnomernom održivom teritorijalnom razvoju, ekonomskoj valorizaciji čitave teritorije, povećanju zaposlenosti i standarda građana.
Sporazum koji će teritoriju Koridora X povezati  i promovisati kao jedinstvenu investicionu celinu, prvi je ovog tipa u Srbiji a potpisnicima će omogućiti  zajednički nastup pred nadležnim institucijama na nacionalnom nivou, investicionim regijama i privrednim komorama zemalja članica EU, regionalnim razvojnim organizacijama zemalja članica EU.
Potpisivanje je obavljeno uz prisustvo načelnika Upravnih Okruga Šumadije i Pomoravlja, g-đe Biljane Stošić i g-dina Gorana Milosavljevića, koji su u obraćanjima skupu i medijima istakli značaj međuopštinskih inicijativa i saradnje i dali punu podršku kako ovoj tako i svim budućim partnerskim inicijativama uz stavljanje na raspolaganje raspoloživih resursa Upravnih Okruga za realizaciju planiranih aktivnosti.

 

01.09.2017. Danas je zvanično započela školska godina u svim ustanovama obrazovanja na teritoriji opštine Batočina. Tim povodom je predsednik opštine Zdravko Mladenović obišao PU "Poletarac", gde je organizovan prigodan program povodom prijema predškolaca, Srednju školu "Nikola Tesla", gde je obišao potpuno renovirane toalete koji su stavljeni u funkciju, i na kraju Osnovnu školu "Sveti Sava", gde je budućim prvacima uručio prigodne poklone od strane lokalne samouprave, u vidu paketa školskog pribora.

 

29.08.2017. Obaveštavaju se žitelji opštine Batočina da će se tretman odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Batočina obaviti u četvrtak, 31.08.2017.godine, u ranim večernjim časovima, u skladu sa povoljnim meteorološkim prilikama i stabilizacijom istih u smislu ispunjenja optimalnih vremenskih uslova, a u skladu sa zaključenim Ugovorom o pružanju predmetne usluge između Opštinske uprava opštine Batočina i grupe preduzeća „Aerosistem“ d.o.o. iz Smedereva i Zavoda za DDD „Eko-San“ iz Zemuna-Beograd.
Tretman će se izvršiti biocidnim proizvodom Aqua K-Othrine EW 20, prskanjem sa zemlje iz ULV uređaja.
Obaveštavaju se pčelari da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili svoje pčele od dejstva preparata.

 

25.08.2017. Opštinsko veće opštine Batočina održalo je danas dvadeset osmu sednicu, kojom je predsedavao predsednik opštine Zdravko Mladenović.
Na sednici su usvojeni Pravilnik o stipendiranju sportista i Pravilnik o učeničkim i studentskim stipendijama koje se isplaćuju iz budžeta opštine Batočina.
Na osnovu pravilnika za stipendiranje sportista opština Batočina će iz budžeta stipendirati uspešne sportiste, odnosno osvajače odličja na sportskim takmičenjima kao i kadetske, juniorske i seniorske reprezentativce sa teritorije opštine Batočina.

Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata sa teritorije opštine Batočina predviđeno je stipendiranje učenika sa prosečnom ocenom većom od 4,5, i studenata sa prosečnom ocenom većom od 8,5. Rangiranje učenika i studenata koji zadovoljavaju uslove vršiće se na osnovu uspeha, osvojenih nagrada kao i socio-ekonomskog statusa.
Pored toga Veće je usvojilo ostavku načelnice Opštinske uprave opštine Batočina, Vesne Gajić i donelo Odluku o oglašavanju javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika.

 

15.08.2017. Opštinska uprava opštine Batočina u okviru periodičnog ispitivanja ispravnosti vode za piće sa javnih česmi sprovela je ispitivanje vode sa česmi u Dobrovodici, Sinorskom potoku i Cigančica u Batočini. Institut za javno zdravlje Kragujevac izvršio je mikrobiološko i hemijsko ispitivanje uzoraka vode i na osnovu dobijenih vrednosti utvrđeno je da je voda sa javne česme u Dobrovodici ispravna za piće, dok je voda sa javne česme u Sinorskom potoku neispravna u fizičko-hemijskom pogledu, zbog povećane koncentracije nitrata, a voda sa česme Cigančica neispravna u mikrobiološkom i fizičko-hemijskom pogledu zbog povećane elektroprovodljivosti.
Na osnovu toga preporučuje se građanima da izvorsku vodu sa pomenutih česmi u Batočini ne upotrebljavaju za piće i pripremanje hrane.

 

03.08.2017. Opština Rača juče je bila domaćin sastanka predstavnika opština Batočina, Lapovo i Rača, kao i Preduzeća za puteve „Kragujevac“ iz Kragujevca. Sastanak predstavlja nastavak dobre saradnje opština na rešavanju zajedničkih problema, pre svega u putnoj infrastrukturi, a prisustvovali su mu: Mr Nikola Polić, zamenik predsednika opštine Batočina, Nenad Stojković predsednik opštine Rača, Miladin Milić zamenik predsednika opštine Rača, Saša Ivković, predsednik opštine Lapovo, Svetlana Velisavljević načelnica Opštinske uprave opštine Lapovo, Ljubiša Živković, direktor PZP Kragujevac, Vladimir Labudović, šef tehničke pripreme PZP Kragujevac, Marko Milošević, v.d. direktora javnog preduzeća za razvoj infrastrukturnih objekata Rača i Zoran Milisavljević, nadzorni organ Puteva Srbije.

Na sastanku je dogovoreno da se krene u realizaciju prethodno dogovorenog, odnosno da se izvrši asfaltiranje puteva koji povezuju tri opštine i to: Lapovo – Rača preko Gvozdenjaka, Badnjevac – Sipić i Lapovo – Batočina preko Crvenog Brega. Izrada projekta puta je u toku i uskoro se očekuje početak radova, a što se tiče dinamile radova, očekuje se da se put Lapovo – Rača preko Gvozdenjaka završi do kraja tekuće godine, dok bi se radovi na preostala dva puta završili sledeće godine.

 

27.07.2017. U prostorijama Opštinske uprave opštine Batočina danas je održan sastanak predstavnika opština Batočina, Lapovo i Rača u vezi održavanja puta koji povezuje i koji je u nadležnosti sve tri opštine. Sastanku su prisustvovali Nikola Polić, zamenik predsednika opštine Batočina, Nebojša Milosavljević, pomoćnik predsednika opštine Batočina, Dragan Bojić, direktor JP „Lepenica Batočina“, Mirela Radenković, zamenik predsednika opštine Lapovo, Andreja Zlatković, predstavnik JKSP „Morava Lapovo“, Miladin Milić, zamenik predsednika opštine Rača, Marko Milošević, v.d. direktora javnog preduzeća za razvoj infrastrukturnih objekata Rača i Ivica Marković direktor JKP Rača.

Ovo je, inače, drugi sastanak po redu, nakon sastanka održanog u Rači, a kako postoji zajednički interes i neophodnost da se sanira navedeni put predstavnici opština su se saglasili da je neophodno zajedničko delovanje. To zajedničko delovanje će se ogledati u mestimičnom popravljanju kolovozne konstrukcije odnosno sanacija udarnih rupa, kao i čišćenje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog pojasa, odnosno čišćenje rastinja u putnom pojasu.
Bliža prava i obaveze opština u vezi sanacije puta biće precizirane sporazumom koji će zaključiti predsednici opština Batočina, Lapovo i Rača, a na osnovu predmera i predračuna radova koje će izvršiti ovlašćena agencija za navedenu vrstu poslova.

 

21.07.2017. Udruženje pčelara „Rogot“ iz Batočine, rukovodstvo Opštine Batočina, predstavnici Saveza pčelarskih organizacija Srbije i Veterinarske stanice Lapovo, održali su juče zajednički sastanak povodom potvrde Republičke veterinarske inspekcije o pozitivnom nalazu na Američku kugu u jednoj pčelinjoj košnici koja je stigla na teritoriju opštine Batočina od Pčelarske zadruge „Roj“ iz Trstenika u okviru javne nabavke za realizaciju projekta „Edukacija i osposobljavanje mladih za samozapošljavanje u oblasti pčelarstva“, koju zajednički sprovode i finansiraju Ministarstvo omladine i sporta i Opština Batočina.
Kako bi se od strane neodgovornih pojedinaca sprečila dalja politizacija, obmanjivanje i širenje panike među pčelarima i stanovništvom opštine Batočina iznošenjem neistina i paušalnih izjava, na sastanku su iznete činjenice, dokazi i argumenti koji su potvrdili da je Opština Batočina u cilju razvoja pčelarstva i pomoći mladima u zamozapošljavanju ceo postupak sprovela po zakonu i propisima, a da je neshvatljivim i nedopustivim propustima dobavljača pčela i košnica obmanuta i prevarena, a potencijalno direktno ugroženi svi pčelari sa teritorije opštine Batočina pa i šire.
Pčelari su upoznati i saglasili su se da je Opština Batočina, u saradnji sa predstavnicima Udruženja pčelara „Rogot“ Batočina i Veterinarske stanice Lapovo, sprovela sve zakonom propisane mere na sprečavanju daljeg širenja bolesti, i da će se odlučno, svim pravnim sredstvima boriti pred nadležnim organima Republike Srbije u cilju zaštite prava i interesa svih potencijalno ugroženih strana.
Postignut je visok stepen razumevanja, zajedništva i međusobne podrške u daljem delovanju, što je bio slučaj i u prethodnom periodu.

 

21.07.2017. Skupština opštine Batočina održala je danas svoje dvanaesto zasedanje.
Većinom glasova odbornici su usvojili Odluku o II izmeni i dopuni Plana detaljne regulacije državnog puta I reda M1.11. Kragujevac – Koridor X (deonica Batočina stacionaža 5+000 do 14+773). Izmena pomenutog planskog dokumenta je uslovljena situacijom na terenu, odnosno promenama nastalim tokom izvođenja radova, a ogleda se kroz 9 izmena tj. sadrži 9 zadataka plana.
Takođe, većinom glasova odbornici su usvojili i Odluku o II izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Lepenica Batočina“ iz Batočine sa Zakonom o javnim preduzećima.

 

13.07.2017. Obaveštavaju se žitelji opštine Batočina da će se tretman odraslih formi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine Batočina (naseljena mesta Batočina, Brzan, Kijevo, Dobrovodica, Crni Kao, Gradac, Žirovnica, Badnjevac, Milatovac, Nikšić i Prnjavor) obaviti u ponedeljak 17.07.2017. godine, u ranim večernjim časovima u skladu sa povoljnim meteorološkim prilikama i stabilizacijom istih u smislu ispunjenja optimalnih vremenskih uslova, a u skladu sa zaključenim Ugovorom o pružanju predmetne usluge između Opštinske uprave opštine Batočina i grupe preduzeća „Aerosistem“ d.o.o. iz Smedereva i Zavoda za DDD „EKO-SAN“ iz Zemuna-Beograd.
Tretman će se izvršiti preparatima MOSLINK 0.8 ULV, AQUA K-Othrine EW 20 i FENDONA 6 SC na teritoriji od 1000 ha iz vazduha.
Obaveštavaju se pčelari da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili svoje pčele od dejstva preparata.

 

08.06.2017. U prostorijama Doma zdravlja Batočina, danas je otvorena škola roditeljstva, pod pokroviteljstvom Rosa vode i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Svečanosti su pristustvovali Zdravko Mladenović, predsednik opštine Batočina, Dr Vesna Knjeginjić, pomoćnica ministra zdravlja, Dr Ana Aničić direktorka Doma zdravlja Batočina i Nada Filipović, predstavnica Rosa vode.
Rosa voda je u saradnji sa ministarstvom pokrenula dugoročan program za podršku uspostavljanju i razvoju škola roditeljstva u zdravstvenim ustanovama u kojima ovakav vid podrške ne postoji, a opština Batočina je jedna od pet opština u kojima će ovakve škole biti otvorene ove godine.

Roditelji će na radionicama i predavanjima dobijati dragocene savete o trudnoći, adekvatnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i pripremama za porođaj. Školu će voditi stručan medicinski tim koji je prošao sveobuhvatan program obuke Ministarstva zdravlja, a očekuje se da kroz nju prolazi oko 100 beba i roditelja godišnje.
Dr Vesna Knjeginjić je obraćajući se prisutnima istakla da je ovo drugi ciklus projekta, i da su planirana još dva kruga, u naredne dve godine. Ona je navela da je analizu potreba uradio Zavod za javno zdravlje Beograd, a da će nove škole doprineti boljoj pripremljenosti majki i očeva u manjim sredinama u kojima ovakav vid podrške nije postojao.
U ime lokalne samouprave kompaniji Rosa i Ministarstvu zdravlja se zahvalio Zdravko Mladenović, predsednik opštine Batočina, izrazivši očekivanje da će odziv biti veliki i da će škola roditeljstva pomoći da se bar malo ublaži negativan prirodni priraštaj u opštini Batočina. „Ovo je nešto što je nedostajalo kako bi se u potpunosti sklopila priča o brizi za mlade u opštini Batočina, nakon mera lokalne samouprave kojima se pruža podrška deci predškolskog i školskog uzrasta i studentima“, rekao je Mladenović.

 

02.06.2017.  Dragan Bojić, diplomirani inženjer menadžmenta iz Batočine izabran je danas, na sednici Skupštine opštine Batočina, za direktora Javnog preduzeća „Lepenica Batočina“ iz Batočine. Bojić je, inače, do sada obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora, a skupština ga je imenovala po sprovedenom javnom konkursu.
Odbornici su na početku današnjeg, jedanaestog po redu, zasedanja usvojili Odluku o završnom računu budžeta opštine Batočina za 2016. godinu, a na osnovu njega opština je prethodnu godinu završila sa fiskalnim suficitom od 9,2 miliona dinara. Većinom glasova, usvojena je i Odluka o I izmeni i dopuni Odluke o budžetu za 2017.godinu. Obrazlažući rebalans predsednik opštine Batočina Zdravko Mladenović je naveo povećanje davanja u oblastima stipendiranje učenika, studenata i sportista, posebno stavivši akcenat na to da je budžet stabilizovan u potpunosti, da је vraćen veliki deo nasledjenih dugovanja i izrazio očekivanje da će sve što je predviđeno rebalansom biti i ostvareno. Zajedno sa rebalansom usvojen je i novi Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Batočina.

Većinom glasova lokalni parlament je usvojio Izveštaj Anketnog odbora, formiranog od strane SO Batočina, kao privremenog radnog tela skupštine, koji je imao zadatak da utvrdi sva dugovanja i potraživanja direktnog korisnika i indirektnih korisnika budžeta opštine Batočina i svih javnih preduzeća čiji je osnivač opština Batočina i sagleda stanje u oblasti trošenja sredstava budžeta opštine Batočina u periodu do jula prošle godine.
Strategija održivog razvoja opštine Batočina 2017-2022, usvojena je jednoglasno, a izradom ovog planskog dokumentra, usklađenog sa pravilima Evropske unije, definisane su projektne ideje čijom će se realizacijom stvoriti uslovi za kvalitetniji život u opštini Batočina.
Nastavak unapređenja sistema javne rasvete, ostvariće se ove godine u Dobrovodici i Gradcu, što predstavlja drugu fazu ovog programa. Procenjena vrednost radova za realizaciju sistema javne rasvete u ovim mestima je 5 miliona dinara, a tokom naredne dve godine, novom javnom rasvetom biće pokrivena i ostala mesta u našoj opštini.
Odbornici su, takođe jednoglasno, usvojili i Odluku o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku, kojom se utvrđuje način ostvarivanja prava na osnovnu i dodatnu podršku deci i učenicima sa prebivalištem na teritoriji naše opštine u oblastim predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, za koje se sredstva obezbeđuju u budžetu opštine Batočina.
Kao zakonska obaveza naše opštine usvojen je Operativni plan za odbranu od poplava za vodotokove drugog reda na teritoriji opštine Batočina za 2017.godinu, a usvaja se nakon donošenja republičkog operativnog plana zaštite od poplava i dobijenog pozitivnog mišljenja JVP „Srbijavode“.
Lokalna skupštine je većinom glasova dala saglasnosti na statute Kulturno-turističkog centra „Dositej Obradović“ i Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“, kao i na srednjoročni i dugoročni plan poslovne strategije JP „Lepenica Batočina“.

 

31.05.2017. Ljubiša Miletić, naš meštanin, stariji vodnik Vojske Republike Srbije, rano jutros ispraćen je u misiju Ujedinjenih nacija UNIFIL u Republiku Liban. Skupština opštine Batočina mu želi srećan put i puno uspeha u obavljanju zadataka u misiji Ujedinjenih nacija.

 

30.05.2017. Članovi Opštinskog veća opštine Batočina su juče, na svom dvadeset drugom zasedanju, usvojili nacrt Odluke o prvoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine Batočina za 2017. godinu. Veće je rebalans uvojilo jednoglasno, a najveća novina u odnosu na budžet su sredstva predviđena za stipendiranje učenika, studenata i sportista. Takođe jednoglasno, Veće je usvojilo i predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Batočina za 2016.godinu.

Pored toga, usvojena je Naredba za nabavku protivgradnih raketa, kojom je Veće naložilo opštini Batočina nabavku deset protivgradnih raketa namenjenjih za potrebe protivgradnih stanica na teritoriji opštine Batočina. Sredstva za ove namene obezbeđena su angažovanjem tekuće budžetske rezerve, a nakon nabavke opštine Batočina će bez naknade rakete ustupiti Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije.
Nakon što su opštini Batočina opredeljena sredstva u iznosu od 1,7 miliona dinara, po projektu Ministarstva omladine i sporta „Edukacija i osposobljavanje mladih za samozapošljavanje u oblasti pčelarstva", veće je usvojilo Pravilnik o dodeli pčelinjih društava i opreme za pčelarastvo na teritoriji opštine Batočina.
Pored pomenutog pravilnika Veće je usvojilo i Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u opštini Batočina, Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija, Pravilnik o sufinansiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, kao i pravilnike kojima se predvidjaju načini i postupci dodele sredstava projektima od javnog interesa, projektima u oblasti kulture, kao i tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama.

 

10.04.2017. Obaveštavaju se meštani Batočine da će sutra doći do prekida isporuke električne energije u periodu od 9 do 13 časova.

 

10.04.2017. Sportsko udruženje ''Sokolići'' iz Batočine učestvovalo je na Prvom Uskršnjem turniru u odbojci, održanom juče u Kragujevcu. Učestvovale su devojčice rođene 2006. godine i mlađe. U veoma napetim utakmicama, ''Sokolice'' su zabeležile  sve pobede i osvojile prvo mesto. Zlatne medalje osvojile su Calić Milica, Đorđević Anja, Đorđević Emilija, Mitić Ivana, Simić Anđela, Petrović Ana, Milošević Olivera, Savić Marija, Vučićević Nađa, Vasić Milica, Petković Mina na čelu sa trenerom Biljanom Milanović.

 

10.04.2017. Članovi Opštinskog veća opštine Batočina su na sednici održanoj dana 06.04.2017 doneli odluku da odobre povećanje cene rada u Predškolskoj ustanovi Poletarac za 10% u skladu sa Uredbom Vlade Srbije, i time izjednačili zarade u predškolskom obrazovanju sa zaradama u osnovnom i srednjem obrazovanju. Takođe, na istoj sednici nije data saglasnost preduzeću FCC Vrbak na zahtev za povećanje cene iznošenja smeća, kako za fizička, tako i za pravna lica.

 

31.03.2017. Odbornici Skupštine opštine Batočina su danas na svom desetom po redu zasedanju usvojili Odluku o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Batočina. Ovom odlukom se građevinsko zemljište u industrijskoj zoni „Brzan“ otuđuje iz javne svojine, preduzeću „Green Tyre power“ doo iz Obrovca, radi izgradnje poslovnog pogona, po ceni od 3.610.000,00 dinara.
Pored toga, na početku zasedanja odbornici su usvojili izveštaje o radu i finansijske izveštaje budžetskih korisnika, na koje su prethodno saglasnost dali članovi Opštinsko veće opštine Batočina. Usvojeni su izveštaji o radu za 2016. godinu Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“, Osnovne škole „Sveti Sava“, Kulturno-turističkog centra „Dositej Obradović“, Predškolske ustanove „Poletarac“, Javnog preduzeća „Lepenica Batočina“, Centra za socijalni rad „Šumadija“, Srednje škole „Nikola Tesla“ i Doma zdravlja Batočina.
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Batočina za 2017. godinu, usvojen je jednoglasno, i to na osnovu prethodno dobijene saglasnosti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Takođe jednoglasno, skupština je usvojila i program unapređenja sistema javne rasvete na teritoriji opštine Batočina, koji ustvari predstavlja nastavak poboljšanja energetske efikasnosti u sistemu javne rasvete, odnosno uvodjenje štedljivih sijalica na teritoriji cele opštine. Vrednost ovog programa iznosi 24 miliona dinara, a isplata će se vršiti po fazama do kraja 2019. godine.
Dužnosti direktora Centra za socijalni rad  za opštine Batočina, Rača i Lapovo „Šumadija“ razrešen je Branislav Pavlović, nakon podnete ostavke, a na njegovo mesto za vršioca dužnosti direktora imenovana je Milica Brkić.
Skupština je na današnjem zasedanju usvojila i Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP „Lepenica Batočina“, Odluku o javnim parkiralištima, kao i Odluku o organizaciji Opštinske uprave opštine Batočina.

 

30.03.2017. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, danas 30. marta u periodu od 11 – 15 bez vode će ostati svi potrošači koji se snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda. Prilikom dolaska vode može doći do blagog zamućenja pa je potrebno vodu ispustiti dok se ne izbistri.
Takođe, zbog redovnog održavanja i remonta mreže sutra u periodu od 9 do 12 časova bez struje će ostati veći deo naseljenog mesta Batočina.

 

23.02.2017. Opštinsko veće opštine Batočina je na svojoj 16. sednici održanoj juče jednoglasno postavilo načelnicu Opštinske uprave opštine Batočina, na period od 5 godina. 
Nova načelnica Opštinske uprave opštine Batočina je Vesna Gajić iz Kragujevca, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, nekadašnji sudija Osnovnog suda u Kragujevcu, pomoćnik direktora i sekretar u JP "Direkcija za urbanizam", kao i načelnica Odeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove u pomenutom preduzeću.

 

08.02.2017. Odbornici Skupštine opštine Batočina održali su danas svoje prvo ovogodišnje, a ukupno deveto zasedanje. Na početku sednice većinom glasova odbornici su dužnosti zamenika predsednika Skupštine opštine Batočina razrešili Dejana Aranđelovića, i nakon toga, takođe većinom glasova, za novom zamenika predsednika SO Batočina izabrali Nenada Milića, privatnog preduzetnika iz Batočine.
Pored toga, većinom glasova data je saglasnost na Statut Javnog preduzeća „Lepenica Batočina“ iz Batočine, koji je prethodno usvojio Nadzorni odbor ovog preduzeća, a Opštinsko veće opštine Batočina dalo saglasnost.

Odbornici su danas, kao i članovi opštinskog Veća pre dva dana, jednoglasno usvojili i Lokalni akcioni plan zapošljavanja Opštine Batočina za 2017.godinu. Obrazlažući donošenje ovog strateškog dokumenta predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović je istakao da se njime utvrđuju ciljevi i aktivnosti vezani za rešavanje problema nezaposlenih lica, kako bi se dostigli postavljeni ciljevi i omogućilo povećanje zaposlenosti na teritoriji Opštine Batočina.
Lokalni parlament je doneo i Rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Batočina za 2017. godinu, kao i Rešenje o obrazovanju komisije za izradu predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Batočina za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu.

 

26.01.2017.Predsednik opštine Batočina sa saradnicima je nastavio sa praksom redovnog prijema građana u cilju sagledavanja i rešavanja problema koje imaju. Danas je kroz kabinet prošlo tridesetak građana, a najveći broj problema je bio socijalne prirode.

 

25.01.2017. U sali SO Batočina, u prisustvu velikom broja poljoprivrednika, juče je održana prezentacija proizvoda firme Bayer Crop Science na temu zaštite bilja. Prezentaciju je organizovala Opština Batočina, ispred koje je prisutne pozdravio i skupu prisustvovao Nebojša Milosavljević, Pomoćnik predsednika Opštine Batočina za ruralni razvoj i poljoprivredu. Predavanje na temu zaštite pšenice, kukuruza i suncokreta, održao je eminentni stručnjak iz ove oblasti Saša Milosavljević. Prezentacija i interaktivna diskusija nakon nje, svakako su bili prilika da batočinski poljoprivrednici nadograde svoje znanje i nauče nešto novo iz oblasti zaštite bilja. Velika posećenost ovom skupu je pokazatelj da ovakvi vidovi usavršavanja imaju višestruku korist i da ih treba organizovati češće.

 

 

Opštinska uprava opštine Batočina
svim svojim stanovnicima čestita novu 2017. godinu,
sa iskrenim željama za zdravlje, sreću i uspeh.

 

30.12.2016. Svečani novogodišnji prijem, danas je organizovan u sali Skupštine opštine Batočina. U prisustvu velikog broja zvanica iz batočinskog javnog života, svečanost je otvorio i dobrodošlicu gostima poželeo, predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović.
Pozdravljajući prisutne on je naglasio da je ova godina bila teška, ali kada se sve sumira ipak uspešna i poželeo prisutnima puno sreće, zdravlja i uspeha na ličnom i profesionalnom planu.
- Uložili smo onoliko koliko se moglo, budite sigurni da ćemo se truditi da sledeće godine ulaganja u infrastrukturi podignemo da još veći nivo, ali vas molim i za malo strpljenja, jer nas čeka još jedna teška godina gde treba udariti temelje onom što nas čeka od 2018. godine pa nadalje, istakao je Mladenović.

 

30.12.2016. Odbornici Skupštine opštine Batočina usvojili su danas jednoglasno Odluku o davanju ovlašćenja predsedniku opštine Batočina za zaključenje Predugovora o investicionom ulaganju sa investitorom „Green ture power“ iz Obrovca. Pomenuti investitor se bavi reciklažom gume metodom pirolize, a planirano je da firma svoje proizvodne pogone u prvoj polovini naredne godine preseli iz Bačke Palanke. Na površini od 1,17 hektara u industrijskoj zoni „Brzan“, investitor će u prvoj fazi uposliti 20 radnika.

Na predlog Opštinskog veća opštine Batočina odbornici su usvojil Odluku o izradi II izmene i dopune Plana detaljne regulacije Državnog puta I reda M1.11 Kragujevac – Koridor X. Inicijativu za donošenje ovog predloga odluke pokrenulo je JP „Putevi Srbije“, a saglasnost da je inicijativa opravdana dala je Komisija za planove SO Batočina, a kojim se meštanima Milatovca i Žirovnice omogućava lakši izlazak na magistralni put I reda M1.11.
Na poslednjem ovogodišnjem zasedanju, lokalni parlament je većinom glasova dao saglasnost na Program poslovanja JP „Lepenica Batočina“, i usvojio Godišnji izveštaj o radu za 2016. godinu i Godišnji plan rada za 2017.godinu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Batočina.

 

30.12.2016. Udruženje poljoprivrednika “Batočina“ je u utorak 27.12.2016. godine na skupštini udruženja izabralo novo rukovodstvo. Nakon isteka mandata dosadašnjeg predsednika, tehničkog sekretara i upravnog odbora, za novog predsednika udruženja je jednoglasno izabran mladi poljoprivredni proizvođač iz Dobrovodice Marko Sretenović. Takođe, poverenje članova skupštine da i dalje obavlja funkciju tehničkog sekretara, dobila je Borka Simić, radnik na poslovima matične službe u stočarstvu. Na predlog novog predsednika udruženja, većinom glasova izabran je i novi sedmočlani upravni odbor.

Marko Sretenović se zahvalio prisutnima na skupštini na ukazanom poverenju ali i obavezi, istakao da će se zalagati da sve što je bilo dobro do sada zadrži i unapredi, a ono što je nedostajalo pokrene.
Skupštini udruženja su se obratili i zamenik predsednika opštine Nikola Polić i pomoćnik predsednika za poljoprivredu Nebojša Milosavljević, poželevši novom rukovodstvu puno uspeha u radu. Oni su obećali punu podršku radu udruženja u skladu sa mogućnostima Opštine Batočina, uz konstataciju da je jedan od glavnih prioriteta nove opštinske vlasti upravo poljoprivreda.

 

26.12.2016. Opštinsko veće opštine Batočina je danas usvojilo predlog Odluke o izradi II izmene i dopune Plana detaljne regulacije Državnog puta I reda M1.11 Kragujevac – Koridor X. Inicijativu za donošenje ovog predloga odluke pokrenulo je JPP „Putevi Srbije“, a saglasnost da je inicijativa opravdana dala je Komisija za planove SO Batočina.
Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta, usvojen je jednoglasno, a njime se uređuju bliži uslovi, kriterijumi, način i postupak dodele sredstava iz budžeta opštine Batočina, odnosno odobrenje programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Batočina.

Saglasnost na Program poslovanja JP „Lepenica Batočina“ doneta je, takođe jednoglasno, i program prosleđen skupštini na razmatranje, isto kao i Godišnji izveštaj o radu za 2016. godinu i Godišnji plan rada za 2017.godinu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Batočina.

 

16.12.2016. Odbornici Skupštine opštine Batočina održali su danas svoje sedmo zasedanje.
Na početku sednice za nove članove Opštinskog veća opštine Batočina izabrani su Anđelija Kočanović, vaspitač iz Batočine i Saša Petrović, ekonomista iz Batočine, koji će u opštinskom Veću biti zaduženi za kulturu i turizam, odnosno saobraćaj i infrastrukturu.
Odluka o budžetu opštine Batočina za 2017.godinu, usvojena je većinom glasova. Po ukupnim primanjima i prihodima, rashodima i izdacima za narednu godinu, projektovan je ukupni budžet u visini od 397.137.000,00 dinara, od čega je 373.100.000,00 iz opštih prihoda budžeta. Obrazlažući predlog budžeta, Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović je naglasio da je budžet restriktivan i da je umnogome uslovljen dugovanjima iz prethodnog perioda, i posebno istakao da su po prvi put u budžetu opredeljena veća sredstva za poljoprivredu nego za sport. Kao sastavni deo odluke o budžetu, usvojen je i Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Batočina za 2017. godinu.

Odbornici su pre toga, dali saglasnost predsedniku opštine Batočina, da u ime Opštine Batočina zaključi aneks ugovora sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac, kojim su definisana prava i obaveze u poslovima snabdevanja vodom za piće i distribucije vode na teritoriji opštine Batočina, a kojim je postojeći dug reprogramiran na još 10 godina.
Pored toga, usvojene su Odluka o opštinskim administrativnim taksama za usluge koje vrši Opštinska uprava opštine Batočina, Odluka o trećoj izmeni Odluke o utvrđivanju posebne naknade za zaštitu životne sredine i Odluka o petoj izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

 

16.12.2016. Na Javnom pozivu za podsticaje u poljoprivredi, raspisanom od strane predsednika opštine Batočina, poljoprivrednici naše opštine su u toku oktobra i novembra meseca podneli ukupno 200 zahteva na osnovu kojih im je iz budžeta Opštine Batočina isplaćeno 3.436.983,00 dinara, što predstavlja tri puta više isplaćenih sredstava nego u istom periodu prošle godine, kada je bilo isplaćano 1.047.226,00 dinara.
Veliko interesovanje poljoprivrednici su pokazali za početak i proširenje postojeće voćarske proizvodnje, pa su na ime kupljenih sadnica voća dobili povraćaj u iznosu od 1.286.170,00 dinara. Opština Batočina je ovu meru podržala sa 100% povraćaja sredstava za kupljene sadnice voća.

Kao i prethodne godine, najveći broj zahteva se odnosio na povraćaj sredstava za veštačko osemenjavanje, koje se takođe subvencionisalo sa 100 % povraćaja, pa je za 118 podnetih i odobrenih zahteva isplaćeno 976.000,00 dinara.
Iz budžeta Opštine Batočina je još isplaćeno 657.339,00 dinara za meru sufinansiranja kamata za poljoprivredne kredite, 293.205,00 dinara za nabavku folija za plasteničku i voćarsko-povrtarsku proizvodnju, kao i 224.269,00 dinara za povraćaj premije za osiguranje poljoprivredne proizvodnje.
Budžetom Opštine Batočina za 2017. godinu, planirana sredstva za podsticaje u poljoprivredi iznose 5.500.000,00 dinara, što predstavlja skoro 2.000.000,00 dinara više nego što su bila predviđena budžetom za 2016. godinu. Trend povećavanja sredstava za poljoprivredu će se nastaviti i u narednim godima u skladu sa mogućnostima Opštine Batočina, a o merama koje će biti definisane za podsticaje, poljoprivrednici će biti blagovremeno obavešteni kako bi im se izašlo u susret i omogućilo planiranje poljoprivredne proizvodnje uz podršku Opštine Batočina.

 

12.12.2016. Opštinsko veće opštine Batočina je danas na svojoj jedanaestoj sednicu, kojom je predsedavao Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović, usvojilo Nacrt odluke o budžetu opštine Batočina za 2017.godinu. Po ukupnim primanjima i prihodima, rashodima i izdacima za narednu godinu, projektovan je ukupni budžet u visini od 397.137.000,00 dinara, od čega je 373.100.000,00 iz opštih prihoda budžeta. Kao sastavni deo odluke o budžetu, usvojen je i Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Batočina za 2017. godinu.

Veće je pre toga, dalo saglasnost predsedniku opštine Batočina, da u ime Opštine Batočina zaključi aneks ugovora sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac, kojim su definisana prava i obaveze u poslovima snabdevanja vodom za piće i distribucije vode na teritoriji opštine Batočina, a kojim je postojeći dug reprogramiran na još 10 godina.
Pored toga, članovi veća jednoglasno su usvojili i prosledili skupštini na razmatranje, Odluku o opštinskim administrativnim taksama za usluge koje vrši Opštinska uprava opštine Batočina, Odluku o trećoj izmeni Odluke o utvrđivanju posebne naknade za zaštitu životne sredine i Odluku o petoj izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

 

09.12.2016. Danas je u Žirovnici ozvaničen početak akcije "Država Srbija u selima Srbije" na teritoriji naše opštine, uz prisustvo ministra bez portfelja u Vladi Republike Srbije Milana Krkobabića, direktorke Pošte Srbije Mire Petrović, predsednika opštine Batočina Zdravka Mladenovića, kao i načelnice Šumadijskog upravnog okruga Biljane Ilić Stošić.
U okviru ovog projekta, meštani 5 sela naše opštine će jednom nedeljno moći da koriste usluge pokretnog poštanskog šaltera Pošta Srbije, lekara iz DZ Batočina, kao i opštinskog službenika za overu i izdavanje dokumenata, i to po sledećem rasporedu:
Ponedeljkom - Žirovnica, dom kulture 8-11h
Utorkom - Kijevo, stara školska kuhinja 8-10h
Sredom - Milatovac, dom kulture 8-10h
Četvrtkom - Prnjavor, dom kulture 8-10h 
Petkom - Crni Kao, dom kulture 8-10h.

Ministar Krkobabić je najavio da će se, na inicijativu premijera Aleksandra Vučića, ovoj akciji uskoro priključiti i ostala javna preduzeća, kako bismo još više poboljšali život ljudi na selu.
Kratak kulturno umetnički program u čast gostiju izveli su najmlađi članovi KUD-ova iz Batočine i Badnjevca.

 

06.12.2016. Predsednik opštine Batočina Zdravko Mladenović zajedno sa svojim saradnicima Branislavom Pavlovićem i Nebojšom Milosavljevićem, obišao je prethodnog vikenda Žirovnicu i Badnjevac. Na zborovima građana, u prisustvu velikog broja zainteresovanih meštana, prezentovani su rezultati i učinak lokalne vlasti u prva 4 meseca. Pored toga, poseban akcenat je stavljen na predstavljanje nacrta budžeta opštine za narednu godinu, uz sagledavanje predloga, primedbi i sugestija žitelja ova dva sela batočinske opštine.

 

01.12.2016. Opština Batočina je u saradnji sa Poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom Kragujevac, danas organizovala predavanje iz nekoliko oblasti poljoprivrede. Predavanja je održano, u prepunoj sali SO Batočina, u okviru Zimske škole za poljoprivrednike, koja se svake godine održava pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Ispred Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kragujevac prisutnima se obratila direktor ustanove, Suzana Nešković, koja se poljoprivrednicima zahvalila na veoma dobrom odzivu i naglasila izuzetnu saradnju PSSS Kragujevac sa novom opštinskom vlašću i udruženjem poljoprivrednika Batočina. Ispred Opštine Batočina, goste je pozdravio i skupu prisustvovao Nebojša Milosavljević, Pomoćnik predsednika Opštine Batočina za ruralni razvoj i poljoprivredu.

Stručnjaci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe održali su predavanja na temama Perspektive i razvoj ovčarstva u šumadijskom regionu; Tehnologija proizvodnje jagodičastog voća, sa posebnim osvrtom na zasade maline; Značaj PIS-a i zaštita koštičavog voća; Pravilan izbor i podešavanje plugova, preduslov dobre obrade zemljišta.
Organizacija ovog vida edukacije bila je prilika poljoprivrednicima sa teritorije batočinske opštine da kroz predavanje i diskusiju nadograde svoje znanje i nauče nešto novo iz navedenih oblasti, a dobar odziv je pokazatelj da je to dobra praksa i da je predavanja potrebno organizovati što češće.

 

01.12.2016. Opštinsko veće opštine Batočina je juče, na svojoj desetoj sednici, usvojilo Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu. Prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji lokalne samouprave utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. januara do 30. septembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu i akt je dužna da objavi do 30. novembra svake tekuće godine.

Takođe, veće je usvojilo i Pravilnik o kriterijumima i načinu finansiranja troškova prevoza učenika Srednje škole „Nikola Tesla“ iz Batočine. Pravilnikom je definisano da će Opština Batočina finansirati troškove prevoza redovnim učenicima srednje škole, u skladu sa ugovorom o prevozu koji kao naručilac bude zaključila srednja škola.
Usklađivanje zvanja u Opštinskoj upravi opštine Batočina sa Zakonom o zaposlenima u Autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave, razlog je za donošenje novog Pravilinika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u OU Batočina, na koji je veće jednoglasno dalo saglasnost.

 

25.11.2016. Zbog klizišta nastalog usled radova na magistralnom putu Batočina – Kragujevac, juče u popodnevnim časovima došlo je do havarije na magistralnom cevovodu i tom prilikom su bez vode ostali potrošači u Milatovcu, Jovanovcu i Cvetojevcu. Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje danas u prepodnevnim satima, a potrošači se obaveštavaju da prilikom dolaska vode može doći do blagog zamućenja pa je potrebno vodu ispustiti dok se ne izbistri.

 

25.11.2016. Fond za komunalnu delatnost opštine Batočina u okviru periodičnog ispitivanja ispravnosti vode za piće sa javnih česmi sproveo je ispitivanje vode sa česmi u Dobrovodici i u Sinorskom potoku. Institut za javno zdravlje Kragujevac izvršio je mikrobiološko i hemijsko ispitivanje uzoraka vode i na osnovu dobijenih vrednosti utvrđeno je da voda sa javne česme u Dobrovodici ispravna za piće, dok je voda sa javne česme u Sinorskom potoku neispravna u fizičko-hemijskom pogledu, zbog povećane koncentracije nitrata.
Na osnovu toga preporučuje se građanima da izvorsku vodu sa pomenute česme ne upotrebljavaju za piće i pripremanje hrane.

 

25.11.2016. Opština Batočina u saradnji sa Poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom Kragujevac, organizovaće sledećeg četvrtka, 01. decembra, sa početkom u 10 časova u sali SO Batočina, predavanja iz nekoliko oblasti poljoprivrede. Predavanja će se održati u okviru Zimske škole za poljoprivrednike, koja se svake godine održava pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Eminentni stručnjaci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe održaće predavanja na temama Perspektive i razvoj ovčarstva u šumadijskom regionu; Tehnologija proizvodnje jagodičastog voća, sa posebnim osvrtom na zasade maline; Značaj PIS-a i zaštita koštičavog voća; Pravilan izbor i podešavanje plugova, preduslov dobre obrade zemljišta.
Organizacija ovog vida edukacije biće prilika poljoprivrednicima sa teritorije batočinske opštine da kroz predavanje i diskusiju nadograde svoje znanje i nauče nešto novo iz navedenih oblasti.

 

23.11.2016. Dušan Popović, profesor muzičke kulture iz Batočine, izabran je danas, na sednici Skupštine opština Batočina, za direktora Kulturno-turističkog centra „Dositej Obradović“ iz Batočine. Prethodno je funkcije razrešena dosadanja direktorka Jasmina Mladenović, zbog isteka mandata, a Popović je izabran nakon sprovedenog konkursa i datog mišljenja Upravnog odbora KTC „Dositej Obradović“.
Većinom glasnova odbornici su usvojili Odluku o trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu za 2016 godinu. Rebalans budžeta predstavlja usaglašavanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i najveći deo izmena je uslovljen prestankom rada opštinskih fondova i preuzimanjem njihovih obaveza od strane opštinske uprave. Takođe, većinom glasnova data je i saglasnost na devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu, koji je prethodno usvojilo Opštinsko veće opštine Batočina.

Skupština opštine je, kao i Veće pre nekoliko dana, usvojila Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za Industrijsku zonu „Žirovničko polje“. Pristupanje izradi ovog planskog dokumenta, predstavlja početni korak u formiranju nove industrijske zone u površini od 28 hektara. Razlog za donošenje odluke je da se planom obuhvaćena površina formira i proglasi Industijskom zonom zbog postojećih privrednih kompleksa i otvaranja novih na toj lokaciji.
„Naša srednja škola je na tržištu i uslovljena je na stalnu borbu za učenike, a ovo  je nešto što predstavlja našu dužnost i pomoć u njenim nastojanjima da ne dođe do smanjenja broja odeljenja“, istakao je Zdravko Mladenović, Predsednik opštine Batočina, obrazlažući Odluku o finansiranju troškova prevoza učenika Srednje škole „Nikola Tesla“ iz bužeta opštine Batočina. Pored toga, on je istakao da je usvajanje ove odluke važan strateški potez za samu lokalnu samoupravu, naglasivši da je to jedina škola sa teritorije Šumadije koja je u prethodnih četiri godina uspela ne samo da zadrži postojeća odeljenja, već i da ih poveća. Iz sredstava budžeta opštine Batočina finansiraće se prevoz redovnih učenika srednje škole, a prema merilima i kriterijumima koji će biti utvrđeni pravilnikom koji će doneti Opštinsko veće opštine Batočina.

 

18.11.2016. Članovi Opštinskog veća opštine Batočina su na današnjem zasedanju usvojili Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za industrijsku zonu „Žirovničko polje“. Planski osnov za donošenje odluke sadržan je u Prostornom planu opštine Batočina na osnovu koga je pokrenuta Inicijativa za pristupanje izradi Plana detaljne regulacije za Industrijsku zonu u Žirovnici na koju je Komisija za planove dala Mišljenje o opravdanosti iste. Pored toga, razlog za donošenje odluke je da se planom obuhvaćena površina formira i proglasi Industijskom zonom zbog postojećih privrednih kompleksa i otvaranja novih na toj lokaciji.

Članovi Veća jednoglasno su usvojili Odluku o trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu za 2016. Razlog za rebalans budžeta je prestanak rada opštinskih fondova, čime dolazi do preraspodele sredstava na ime preuzetih obaveza u skladu sa ovlašćenjima Opštinske uprave.
Opštinsko veće dalo je i saglasnost na odluku Nadzornog odbora JP „Lepenica Batočina“ o cenama komunalnih usluga.
Predlog Odluke o finansiranju troškova prevoza učenika srednje škole „Nikola Tesla“ iz Batočina iz budžeta Opštine Batočina usvojen je i prosleđen skupštini na razmatranje, a njome se utvrđuje način finansiranja troškova prevoza učenika srednje škole. Iz sredstava budžeta opštine Batočina finansiraće se prevoz redovnih učenika srednje škole, a prema merilima i kriterijumima koji će biti utvrđeni pravilnikom koji će doneti Opštinsko veće opštine Batočina.

 

10.11.2016. Danas je u Palati Srbija potpisan protokol o saradnji između JP Pošta Srbije i 11 gradova i opština Srbije u okviru pilot projekta "Država Srbija u selima Srbije", među kojima je i opština Batočina. 
Realizacijom ovog projekta meštanima 5 sela naše opštine u kojima ne postoji pošta biće omogućeno da jednom nedeljno, pored usluge pokretnog poštanskog šaltera, koriste i usluge opštinskog službenika za izdavanje i overu dokumenata, kao i lekara opšte prakse. 
Ministar bez portfelja u Vladi Srbije Milan Krkobabić je rekao da će gradjani u svom selu moći da obave lekarske preglede, dobiju recepte i upute, a pregovara se sa farmaceutima i trgovinama kako bi se i oni priključili akciji u drugoj fazi projekta. 
U ime JP Pošta Srbije protokol je potpisala VD direktora Mira Petrović, a u ime opštine Batočina predsednik opštine Zdravko Mladenović.

 

10.11.2016. U prostorijama Opštinske uprave opštine Batočina danas je potpisan Sporazum o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija na području opština Batočina, Lapovo i Rača u situacijama nasilja u porodici. Potpisnici sporazuma su opštine Batočina, Lapovo i Rača, područni domovi zdravlja u tim opštinama, Centar za socijalni rad „Šumadija“ kao i osnovna i srednja škola iz Batočine. U vezi sa sporazumom nevladina organizacija „Oaza“ iz Kragujevca je izradila projekat, za koji je sredstva obezbedila Vlada Republike Češke. U ime Opštine Batočina sporazum je potpisao Nikola Polić, Zamenik predsednika opštine Batočina, a pored predstavnika pomenutih institucija, potpisivanju sporazuma u ime donatora prisustvovao je Pavel Kobližka, Zamenik šefa misije Ambasade Republike Češke u Srbiji.

Obzirom na svoju nadležnost u situacijama nasilja u porodici, ulogu koordinatora u realizaciji i evaluaciji sporazumom definisanih obaveza saradnje obavljaće Centar za socijalni rad. Na sastanku je naglašeno da je opšti cilj sporazuma unapređenje zaštite osoba koje trpe nasilje u porodici ili su preživele nasilje, i istovremeno izražena nada da će sporazum dati doprinos u sprečavanju nasilja u porodici kroz efikasan i koordiniran model postupanja institucija u situacijama nasilja u porodici.

 

07.11.2016. Štab za vanredne situacije opštine Batočina održao je danas drugu redovnu sednicu, kojom je predsedavao Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović. Na sednici je analizirana spremnost zimskih službi za održavanje putne infrastrukture, pripremljenost i raspoloživost kapaciteta, brojno stanje i ispravnost mehanizacije za predstojeći zimski period, kao i mogućnost angažovanja ostale raspoložive teške mehanizacije od pravnih i fizičkih lica.

Fond za lokalne i nekategorisane puteve je izradio Plan zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Batočina kojim je potvrđena spremnost Opštine Batočina za nastupajuću zimu. Planom je predviđeno da se održavanje svih puteva na teritoriji opštine Batočina, koji su u ingerenciji Fonda, poverava Javnom preduzeću „Lepenica Batočina“ iz Batočine. Takođe, na sednici su definisani putni pravci i saobraćajnice po prioritetima, kritičnih sa aspekta prohodnosti usled obilnih snežnih padavina kao i stanje zaliha soli i agregata.

 

02.11.2016. Odbornici Skupštine opštine Batočina su na današnjoj sednici, petoj po redu, većinom glasova postavili novog sekretara Skupštine opštine Batočina, Tanju Vukojević, diplomiranog pravnika iz Batočine, nakon ostavke Milice Mitrović, dosadašnjeg sekretara.
Članovi lokalnog parlamenta jednoglasno su usvojili odluke o prestanku rada opštinskih fondova za komunalnu delatnost i lokalne i nekategorisane puteve. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu je predviđeno da javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne vlasti od 1. decembra 2016. godine ne mogu imati status indirektnih budžetskih korisnika, pa samim tim i Fondovi opštine Batočina prestaju sa radom. Prestankom rada i postojanja opštinskih fondova, njihova prava, obaveze i poslovi prelaze na opštinu Batočina, osnivača fondova.

Kao posledica toga, usvojena je Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Batočine, kojom se pored dosadašnja tri odeljenja u opstinskoj upravi, kao organizaciona jedinica formira i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Takođe, kao posledica gašenja Fondova, usvojena je i Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih za jedinicu lokalne samouprave opštine Batočina, a njome se samo vrši preraspodela po organizacionim oblicima.
Odbornici su jednoglasno usvojili i Odluku o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava za vodotokove drugog reda na teritoriji opštine Batočina za 2016.godinu, i to nakon dobijenog pozitivnog mišljenja nadležnog organa Javno vodoprivrednog preduzeće „Srbijavode“.

 

28.10.2016. Dragiša Đuričković, diplomirani pravnik iz Batočine, postavljen je danas, na osmoj sednici Opštinskog veća opštine Batočina, na funkciju načelnika Opštinske uprave opštine Batočina. Đuričković, koji je funkciju načelnika opštinske uprave obavljao i u prethodnom periodu, izabran je po okončanju raspisanog javnog oglasa, a mandat načelnika opštinske uprave traje pet godina.

Članovi Veća su usvojili i prosledili skupštini na razmatranje odluke o prestanku rada opštinskih fondova za komunalnu delatnost i lokalne i nekategorisane puteve. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu je predviđenjo da javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne vlasti od 1. decembra 2016. godine ne mogu imati status indirektih budžetskih korisnika, pa samim tim i Fondovi opštine Batočina prestaju sa radom. Prestankom rada i postojanja opštinskih fondova, njihova prava, obaveze i poslovi prelaze na opštinu Batočina, osnivača fondova. Kao posledica toga, Veće je usvojilo i predlog Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Batočine, kojom se pored dosadašnja tri odeljenja u opstinskoj upravi, kao organizaciona jedinica formira i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Takođe, kao posledica gašenja Fondova, usvojena je i Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih za jedinicu lokalne samouprave opštine Batočina, a njome se samo vrši preraspodela po organizacionim oblicima.
Pored toga, članovi Opštinskog veća su usvojili i devetomesečni Izeštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Batočina za period 01.01.2016 do 30.09.2016. koji je Predsedniku opštine Batočina i Opštinskom veću podnelo Odeljenje za izvorne prihode, privredu, javne službe i finansije opštine Batočina.

 

18.10.2016. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić posetila je danas Opštinu Batočina i u razgovoru sa sa Predsednikom opštine Batočina, Zdravkom Mladenovićem i njegovim saradnicima upoznala se sa problemima koje ima Opština Batočina. Čelnici lokalne samouprave i ministarka su dotakli  mnoge teme, počev od finansijskog stanja opštine, a glavni akcenat je stavljen na jedan od gorućih problema opštine, vodosnabdevanje.
- Uz puno razumevanje ministarke očekujem da će svi ti problemi koji su nastali u nekom prethodnom periodu biti sanirani, i da će ova opština biti ono što je zaista bila u nekom prethodnom periodu, a to je industrijski zamajac čitave Šumadije, izjavio je Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović, izražavajući zahvalnost ministarki Brnabić što je u rekordno kratkom roku od postavljenja odvojila vreme da poseti Opštinu Batočinu.

Kako je glavni akcenat posete bio na vodosnabdevanju, ministarka je obišla područja odeljenja Osnovne škole „Sveti Sava“ u Brzanu i Žirovnici, gde je od strane direktorke škole Snežane Đorđević upoznata sa stanjem u toj ustanovi, kako sa vodonabdevanjem tako i sa drugim stvarima neophodnim za rad škole.
- Moj posao je da budem ovde, a realno, situacija je dosta teška i meni je stvarno neverovatno da smo imali neke lokalne vlasti koje su ostavile opštinu, koja je na fantastičnom geografskom položaju u Centru Srbije, blizu Beograda i Kragujevca, u tako lošoj situaciji, u 21. veku, gde 32 procenata građana nema vodu i gde je snabdevanje vodom iz bunara i iz tih bunara voda je tehnički neispravna, istakla je ministarka Brnabić i dodala će opštinsko rukovodstvo imati puno podršku ministarstva u rešavanju problema sa kojima se susreću.
Prilikom posete Žirovnici, ministarka je obišla i lokaciju koja je planirana za novu industrijsku zonu pri čemu je istaknuto da je ona na izvanrednom mestu, blizu Kragujevca i da će po adekvatnom infrastrukturnom opremanju biti jedna od najistaknutijih industrijskih zona u Srbiji.
Meštani Žirovnice su takođe upoznali ministarku saproblemima sa kojima se oni susreću, gde je takođe akcenat stavljen na vodosnabdevanju i problemu lokalnih puteva i uređenja kanala.

 

14.10.2016. Dan oslobođenja Batočine u Drugom svetskom ratu, 14. oktobar, obeležen je polaganjem venaca na spomenik palim ruskim borcima u porti Crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Batočini. U ime Opštine Batočina venac su položili Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović i Predsednik skupštine opštine Branislav Pavlović, dok je u ime Ruske ambasade to učinio Ataše u odeljenju za kulturu ruske ambasade, Kiril Filjuk.
Nakon toga, u kabinetu predsednika opštine održan je sastanak sa ruskim atašeom na kome je u srdačnom razgovoru gost iz ruske ambasade upoznat sa osnovnim činjenicama o Opštini Batočina.

 

14.10.2016. Štab za vanredne situacije opštine Batočina, održao je juče prvu sednicu u novom sazivu, a sednicom je predsedavao komandant štaba, Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović. Na sednici su, pored upoznavanja članova Štaba sa njihovim pravima i obavezama, usvojeni Izveštaj o snabdevanju stanovništva opštine Batočina vodom u letnjem periodu i preduzetim preventivnim merama u cilju sprečavanja posledica suše, Izveštaj o preduzimanju preventivnih i operativnih mera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru u letnjem periodu i Izveštaj o stanju sistema za javno uzbunjivanje.

Pored pomenutih izveštaja usvojen je i predlog za imenovanje poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite Mesnih zajednica opštine Batočina, kao i predlog za davanje preporuke građanima i obrazovnim ustanovama o upotrebi pirotehničkih sredstava koja će stupiti na snagu od 1. decembra 2016. godine.

 

13.10.2016. Zbog zamene zatvarača, danas 13.10.2016. od 10 do 11 časova, bez vode će ostati potrošači u Batočini. Mole se potrošači da obezbede vodu za neophodne potrebe.
Mole se građani da, ukoliko posle dolaska vode, dođe do blagog zamućenja cevovodima, pa je potrebno tu vodu ispustiti dok se ne izbistri.

 

06.10.2016. Prva nedelja oktobra svake godine u čitavoj Srbiji posvećena je deci, a ovogodišnja Dečija nedelja održava se pod sloganom „Neću da brigam hocu da se igram“. U okviru manifestacije, danas su u svečanoj skupštinskoj sali, Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović, i Predsednik skupštine opštine Batočina, Branislav Pavlović, ugostili predškolce i učenike srednje i osnovne škole. Naši najmlađi su imali prilike da prvo iznesu svoje shvatanje dužnosti čelnika opštine, a onda i da iz prve ruke saznaju u najkraćim crtama šta je to čime se bavi opštinsko rukovodstvo. Deca su prezentovala razne pesme i recitacije, a pojedini su imali priliku i da se oprobaju kao predsednik i da iznesu šta bi prvo uradili ukoliko bi bili na toj funkciji. Učenici osnovne škole su predsedniku opštine uručili poklon u vidu zajedničkog crteža, a na kraju srdačnog druženja sva deca su dobila skromne poklone.

 

06.10.2016. Opštinsko veće opštine Batočina je današnjoj sednici donelo Odlluku o raspisivanju javnog oglasa za postavljenje načelnika Opštinske uprave opštine Batočina. Opšti uslovi koje kandidati treba da ispune su da su punoletni državljani Republike Srbije, da poseduju opštu zdravstvenu sposobnost, da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Načelnik opštinske uprave bira se na period od pet godina.
Pored toga, formirana je tročlana Žalbena komisija, kao kolegijalni organ koji u drugom stepenu odlučuje o žalbama službenika Opštinske uprave opštine Batočina kao i učesnika internih i javnih konkursa. Komisija je formirana na osnovu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

 

05.10.2016. Opštinska uprava opštine Batočina, Odeljenje za izvorne prihode, privredu, javne službe i finansije obaveštava poreske obveznike da mogu da podnesu zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate.
Poreskom obvezniku kome je u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, plaćanje dugovanog poreza odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.
Kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje 50% kamate na taj dug.

 

04.10.2016. Opština Batočina je raspisala Javni poziv za dodelu podsticaja poljoprivrednicima sa teritorije opštine Batočina. Sredstva za podsticaje u poljoprivredi su obezbeđena iz budžeta opštine Batočina, a poslednjim rebalansom budžeta iznos tih sredstava je uvećan za 500.000 dinara, tako da sada iznosi 4.150.000 dinara.
Javni poziv se odnosi na sledeće vrste podsticaja:
- Povraćaj premije za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Iznos regresa za polise osiguranja od šteta na usevima, plodovima, višegodišnjim zasadima, rasadnicima i životinjama iznosi 100% vrednosti polise osiguranja, odnosno maksimum 50.000,00 dinara po korisniku.
- Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje goveda). Iznos regresa za  reproduktivni materijal je 2.000,00 dinara po priplodnom grlu, a maksimalno 50.000,00 dinara po korisniku.
- Sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite. Intenzitet pomoći je 50% vrednosti kamate na poljoprivredni kredit. Iznos podsticaja po jedinici mere, tj. kamati je do 50.000,00 dinara u zavisnosti od vrednosti kamate, a maksimalni iznos podrške bez obzira na vrednost kredita i visinu kamate je 50.000,00 dinara po korisniku kredita. Obaveze korisnika kredita su naknade i troškovi u toku odobravanja i realizacije kredita, a iz budžeta opštine Batočina se sufinansira kamata na poljoprivredni kredit.
- Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka, hmelja i vinove loze. Iznos podsticaja za nabavku novih ili obnavljanje postojećih proizvodnih i matičnih zasada voćaka i vinove loze iznosi 100% vrednosti sadnice, odnosno maksimum 60.000,00 dinara po korisniku.
- Nabavka opreme i/ili materijala za povrtarsku proizvodnju i proizvodnju jagodastog voća, kao i rasadničarsku proizvodnju i cvećarstvo u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru (nabavka visoko kvalitetnih višegodišnjih, višeslojnih folija). Iznos podsticaja za nabavku visoko kvalitetnih višegodišnjih, višeslojnih folija iznosi 50% vrednosti kupljene folije, odnosno maksimum 50.000,00 dinara po korisniku.
Pravo na učešće po javnom pozivu imaju sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji opštine Batočina, registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu. Sredstva se odobravaju korisnicima koji ispunjavaju uslove, redom na osnovu podnetih kompletnih zahteva, do utroška raspoloživih sredstava ili do kraja 2016. godine, a rok za podnošenje zahteva je od 01.10.2016. do 31.10.2016. godine, osim za sadnice, gde je rok za podnošenje zahteva do 30.11.2016. godine.
Zahteve i izjavu kojom se priznaje da investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, korisnici mogu da preuzmu u zgradi Opštinske uprave Batočina u Kancelariji za poljoprivredu ili na sledecem linku...dokumentacija za preuzimanje.
Sve dodatne infomacije i objašnjenja mogu se dobiti u Kancelariji za poljoprivredu ili na telefon 034/6841-208 lokal 15.

 

30.09.2016. Opštinsko veće opštine Batočina je, danas, na svom šestom po redu zasedanju, dalo saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP „Lepenica Batočina“ o utvrđivanju cena održavanja groblja na teritoriji opštine Batočina. Odlukom su utvrđene nove cene održavanja groblja u iznosu od 102,85 dinara sa PDV-om, i to za sva mesta na teritoriji naše opštine, a primenjivaće se od 1. oktobra ove godine.
Takođe, Veće je na današnjoj sednici donelo i Program mera podrške za sprovođenje poljprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Batočina za 2016. godinu, na koji je prethodnu saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

21.09.2016. Svečana sednica povodom Dana opštine Batočina, održana je danas u Kulturno-turističkom centru “Dositej Obradović”, a ovoj svečanosti prisustvovao je veliki broj zvanica iz batočinske opštine, Šumadijskog i okolnih okruga, kao i gosti iz prijateljske opštine Debrca u Makedoniji.

Poruku dobrodošlice prisutnima je najpre uputio Predsednik Skupštine opštine Batočina, Branislav Pavlović, a nakon njega i Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović.
Obraćanje prvog čoveka batočinske opštine predstavljao je svojevrstan izveštaj o zatečenom stanju nakon smene vlasti i onoga što je urađeno u prva dva meseca vlasti Srpske napredne stranke i koalicionih partnera u opštini Batočina. On je istakao da se nakon izvršenog preseka stanja prionulo na posao, a da je prioritetan zadatak, sređivanje finansijskog stanja i sprečavanje potpunog kolapsa budžeta, uspešno završen, pa se zato pažnja polako može okretati razvoju i investicijama.
“Ušli smo u utakmicu sa najvećim mogućim elanom i voljom da se priključimo opštinama koje su lideri u investicijama. Čvrsto smo rešeni da iskoristimo najveći mogući potencijal koji opština ima, Žirovničko polje, prostor uz sam put I reda prema Kragujevcu i koridoru X, koji moramo da pretvorimo u jednu od najboljih industrijskih zona u Centralnoj Srbiji”, naglasio je Mladenović, uz konstataciju da jednostavno nema više čekanja i da samo investicije i proizvodne hale mogu obezbediti prosperitet naše opštine.

Na svečanosti su u znak priznanja za izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose afirmaciji, ostvarenju razvoja i ukupnog napretka opštine Batočina, zaslužnim pojedincima dodeljene nagrade. Diplome “21. septembar dobili su: dr Denis Kučević, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, dr Radosav Đorđević, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, potpukovnik dr Nebojša Marić, specijalista grudne hirurgije, prof. dr Vladan Petrović, naučnik i pronalazač, kao i učenice Nađa Milentijević iz Batočine i Jelena Filipović iz Lapova. Povelja „21. septembar“ uručena je Centru za socijalni rad Batočina, Rača i Lapovo „Šumadija“, povodom 30 godina postojanja ustanove.
U muzičkom delu programa nastupili su vokalno instrumentalni umetnici iz Kragujevca, Vojislav Spasić, Katarina Bogdanović i Milan Marić.

 

02.09.2016. Opštinsko veće opštine Batočina je, danas, na svom četvrtom zasedanju, usvojilo Pravilnik o jednokratnoj pomoći porodica za novorođenčad. Usvajanjem pravilnika, za svako novorođeno dete čiji roditelji imaju prebivalište na teritoriji naše opštine, porodici će se isplaćivati jednokratna novčana pomoć u fiksnom iznosu od 12 hiljada dinara, umesto dosadašnjih 8 hiljada dinara. Takođe, pravilnikom je predviđeno da se  iznos od 20 hiljada dinara isplaćuje porodici za prvorođeno dete u kalendarskoj godini. Sredstva za ostvarivanje prava na obe vrste pomoći za novorođenčad će se obezbeđivati iz budžeta opštine Batočina.

Pored toga, članovi Veća su ovlastili Vesnu Tomić Živanović, advokata iz Topole, da obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine Batočina, do imenovanja zajedničkog pravobranioca opština Batočina, Lapovo i Rača.

 

02.09.2016. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji juče je počela nova školska 2016/17. godina, a tim povodom u batočinskim obrazovnim ustanovama održane su prigodne svečanosti dobrodošlice novim predškolcima i učenicima.
Najpre je u Predškolskoj ustanovi „Poletarac“ održan svečani prijem novih predškolaca. Pod sloganom „Hajde da se družimo“ u prisustvu velikog broja roditelja, vaspitača kao i predstavnika lokalne samouprave, nove drugare, recitacijama i igrom dočekali su mališani mlađih i srednjih vaspitnih grupa. Centralni objekat u Batočini kao i izdvojena odeljenja u Brzanu, Badnjevcu, Crnom Kalu, Žirovnici, Prnjavoru i Milatovcu i Kijevu i Dobrovodici, ovu školsku godinu, kao predškolci, pohađaće ukupno 90 mališana.

Prvo zvono za početak časa označilo je i početak nove školske godine u Srednjoj školi „Nikola Tesla“ koju će pohađati ukupno 250 učenika. Obilazeći nove srednjoškolce, zajedno sa direktorkom Bojanom Đorđević, Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović je novim učenicima i njihovim profesorima poželeo puno uspeha u radu, istakavši da je polazak u srednju školu jedna od prekretnica u životu, a da će se lokalna samouprava potruditi sto je više moguće da im pomogne u radu i boravku u srednjoj školi. U odeljenjima Gimnazije opšteg tipa, Mašinskog tehničara motornih vozila i Turističkog tehničara prvu godinu će pohađati ukupno 61 novi srednjoškolac.
Učenici Osnovne škole “Sveti Sava” u Batočini i svih izdvojenih odeljenja takođe su se vratili u svoje učionice, a najradosnije i najuzbudljivije bilo je među onima koji polaze u prvi razred. Njih 77 je juče prvi put selo u školske klupe, a tim povodom u fiskulturnoj sali za njih je organizovan svečani doček gde su ih srdačno dočekali novi drugari, učiteljice i učitelji. Srećan polazak u školu, prvacima je najpre poželela direktorka škole, Snežana Đorđević, a zatim i Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović. On je ujedno mališanima podelio poklone sa školskim priborom koje je obezbedila lokalna samouprava. Mladi lutkari iz Dečjeg pozorištanca „Zvonce“ dobrodošlicu svojim mlađim drugarima poželeli su izvođenjem predstave „Kobajagi Crvenkapa“.